Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem urzędowym, w którym opisywany jest przebieg wszystkich robót budowlanych, a także wszelkich pozostałych zdarzeń, które wydarzyły się w toku wykonywania robót. Dziennik budowy to obowiązek wszystkich inwestorów, w związku z tym musi mieć je każda osoba, która odpowiada za budowę danego obiektu. Czytaj dalej i poznaj najważniejsze informacje na temat dziennika budowy.

Dziennik budowy to niezbędny dokument każdej budowy, niezależnie od tego, czy dana osoba jest odpowiedzialna za budowanie wielkiej hali przemysłowej, czy parterowego domu jednorodzinnego. W dzienniku budowy są zapisywane wszystkie informacje dotyczące realizowanych prac budowlanych. Niezbędne informacje na temat prac budowlanych można znaleźć na stronie internetowej firmy Building companion.

Dziennik budowy – regulacje prawne
Zgodnie z definicją, dziennik budowy jest dokumentem urzędowym, w którym zawarty jest cały przebieg robót budowlanych, a także pozostałych zdarzeń lub czynności, które występują w czasie realizacji budowy danego obiektu budowlanego. Zakres treści zawartych w dzienniku budowy jest regulowany przez artykuł 45., ustęp 1. Prawa budowlanego.

Zasady prowadzenia dziennika budowy zostały później doprecyzowane za pomocą przepisów wykonawczych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku. Można je znaleźć w rozporządzeniu w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Dzięki niemu doprecyzowano m.in., że w odpowiednich przypadkach konieczne jest prowadzenie dziennika montażu, a także dziennika rozbiórki, do których konieczne jest stosowanie właściwych przepisów w ramach dziennika budowy.

Jak założyć dziennik budowy?
Jedynym właściwym momentem na założenie dziennika budowy jest czas przed rozpoczęciem robót budowlanych. Warto wiedzieć, że dziennik budowy to zazwyczaj broszura w postaci gotowej książki formatu A4, która ma nadrukowane odpowiednie rubryki. Rubryki muszą zostać nadrukowane wraz z odpowiednim wzorem, który jest określony w konkretnym rozporządzeniu. Poza właściwymi rubrykami, dziennik budowy musi mieć również właściwe oświadczenia, protokoły i ponumerowane strony.

Dziennik budowy musi zostać sporządzony w dwóch egzemplarzach, na kartach z perforowanymi liniami, które ułatwiają wyrwanie kopii w dowolnym momencie. W artykule 45. ustawy 1. można znaleźć informacje, z których jasno wynika, które organy mogą odpłatnie wydawać dziennik budowy. Jednak w praktyce bardzo często jest tak, że konkretni inwestorzy kupują zwykły, czysty zeszyt, który przekazują do właściwego organu w celu opieczętowania. Najczęściej zanosi się czysty zeszyt tuż po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę. Po właściwych adnotacjach i oznaczeniu, zwykły zeszyt staje się pełnoprawnym dziennikiem budowy.

Warto wiedzieć, że dokumenty składane do właściwej instytucji (najczęściej nadzoru budowlanego) w celu rozpoczęcia robót budowlanych powinny być składane najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem. Są to: oświadczenia kierownika budowy, zaświadczenie o przynależności do Izby Zawodowej. Należy pamiętać, że właściwy organ jest odpowiedzialny za rejestrowanie dziennika budowy, który nadaje mu numer, a także podbija każdą stronę pieczęci urzędu po dacie ostatecznej decyzji.

Napisz komentarz...